Nokia X6 “tai thỏ” sẽ bán tại thị trường Vịệt Nam trong tháng 7?

Leave a Reply